.


,

, - , . , ., , .

10nara-grad.jpg 2.07.01-89* . 42.13330.2011, .5.3.4. 30-102-99 , 3 ;

, 69 123- , , .

, , , .

2 1 40 , , - , , , , , -, , .

. 3 . 17 .

. 1 . 263 , , , .

304 , .

45 N 10, N 22 " , , " 304 , , . 304, 305 , , , , , , , , , . 46 , , , , , . . - . , ,